Polityka prywatności strony 

                                 www.spa-sklep.pl

Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania, ochrony gromadzonych danych osobowych osób (zwanych dalej: „użytkownikami”)

 1. odwiedzających strony internetowe serwisu prowadzonego w domenie spa-sklep.pl,
 2. korzystających (w tym reprezentujących podmioty korzystające) z usług świadczonych przez Administratora.

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa Jacek Szablowski ul. Podleska 4 09-227 Gójsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców , posiadający NIP 7761590527 („Administrator”).

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany w uprzednim ustępie adres, a także przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: biuro@spa-sklep.pl.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@spa-sklep.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Firma Usługowo-Handlowa Jacek Szablowski, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w celu:

 1. nawiązania lub/i realizacji umowy o świadczenie usług, w tym usługi Konto klienta na stronie www.spa-sklep.pl , przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie danych osoby mającej się stać lub będącej stroną umowy z administratorem);

 2. przesyłania informacji o treści handlowej na podany adres e-mail za zgodą osoby, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO -jednoznaczna zgoda osoby, której dane dotyczą);

 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rachunkowymi lub podatkowymi – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 4. przekazywania informacji w odpowiedzi na zadawane pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora do pozostawania w kontakcie z klientami i osobami zainteresowanymi jego usługami);

 5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń).

 6. dane osobowe pracowników, współpracowników, przedstawicieli i innych osób kontaktowych ze strony klientów i kontrahentów są przetwarzane w związku z nawiązywaniem lub/ i realizacją umowy łączącej Administratora z klientem lub kontrahentem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony interes administratora do realizacji umowy).

W naszej bazie danych przetwarzamy również informacje na temat przedsiębiorstw, w zakresie adres strony www i kontaktowy numer telefonu, pobierane ze źródeł ogólnodostępnych. Zestaw danych, które przetwarzamy na temat podmiotów nie będących naszymi klientami nie pozwala nam jednoznacznie zidentyfikować osoby fizycznej, której dane dotyczą.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są gromadzone.

 2. Podanie danych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być niemożność udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie lub niemożność skorzystania z usługi przez użytkownika.

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającej na użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług, promocji, rabatów.

 4. Regularnie mierzymy i oceniamy skuteczność stosowanych środków ochrony danych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora tj. biuro@spa-sklep.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) osoby, korzystającej z takiego uprawnienia

3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa. Skargę można skierować na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym odbiorcom, którym Administrator powierza czynności przetwarzania tych danych, takim jak: dostawcy usług administracyjnych (np. usługi księgowe, pomoc prawna); dostawcy usług technicznych (celem utrzymywania lub rozwoju systemów informatycznych); dostawcy usług marketingowych; firmy windykacyjne.

 2. Za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą możemy przekazać jej dane kontaktowe (służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu) do jednego z naszych partnerów handlowych, w celu umożliwienia złożenia oferty na usługi komplementarne z usługami Administratora.

 3. Przekazanie, jak i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z instrukcjami Administratora, zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

VI. Polityka plików cookies (ciasteczka)

Pliki cookies nazywane również „ciasteczkami” to pliki tekstowe zapisywane oraz przechowywane w pamięci wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych urządzenia. Z tymi plikami uzyskując odpowiedni dostęp, łączy się serwer lub serwery.

Niniejsza strona internetowa www.spa-sklep.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami i subdomenami korzystają z plików cookies wyłącznie do:

1. tworzenia statystyk i analiz zbiorczych, które pomagają w rozwoju Serwisu, a także zrozumieniu tego, w jaki sposób jest on używany
2. optymalizacji stron internetowych pod kątem przeglądarek oraz różnych rodzajów urządzeń
3. mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści oraz form reklam, wyświetlanych na stronie Serwisu, jak również m.in. w sieci reklamowej Google (szczegóły dostępne na stronie: https://support.google.com);

Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

1. sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W związku ze sposobem wykorzystywania danych, ich część może być przekazywana za pośrednictwem używanych przez nas narzędzi do partnerów zewnętrznych. Mogą oni połączyć je z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi przez narzędzia, z których on sam korzysta.

Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:

1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
4. Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),

Użytkownik może zmienić ustawienia oprogramowania wykorzystywanego w celu przeglądania niniejszej strony internetowej www.skalium.com wraz z jej podstronami lub subdomenami. Ma możliwość określenia warunków przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i podstrony, a w szczególności może całkowicie wyłączyć ich obsługę.

Aby zmienić ustawienia dotyczące obsługi plików cookies, należy skonfigurować wykorzystywane do przeglądania strony www.spa-sklep.pl i jej podstron oprogramowanie. Informacje o sposobie wprowadzenia zmian można uzyskać poprzez pomoc techniczną oprogramowania lub bezpośrednio od jego dostawcy.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.

 3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Data opublikowania niniejszej aktualizacji: październik 2021.